تست نفوذ شبکه و زیرساخت

تست نفوذ یا Penetration Testing به عنوان یک فرآیند امنیتی، از چندین روش و متدولوژی استفاده می کند تا به طور کلی به اهداف خود برسد. برخی از متدولوژی های مورد استفاده در تست نفوذ عبارتند از:

  1. متدولوژی تست نفوذ Open-Source Security Testing Methodology Manual (OSSTMM)
  2. متدولوژی تست نفوذ Penetration Testing Execution Standard (PTES)
  3. متدولوژی تست نفوذ Information Systems Security Assessment Framework (ISSAF)
  4. متدولوژی تست نفوذ National Institute of Standards and Technology (NIST) Special Publication 800-115
  5. متدولوژی تست نفوذ Offensive Security Certified Professional (OSCP)
  6. متدولوژی تست نفوذ SANS Institute’s GIAC Penetration Tester (GPEN)
  7. متدولوژی تست نفوذ EC-Council Certified Ethical Hacker (CEH)
  8. متدولوژی تست نفوذ Red Team Operations – Adversary Emulation and Threat Simulation (ATO)
تست-نفوذ-شبکه-و-زیرساخت
تست-نفوذ-شبکه

تست نفوذ شبکه به معنای بررسی امنیت شبکه و سیستم های متصل به آن در برابر حملات هکران و سایر تهدیدات امنیتی است. برای انجام تست نفوذ بر روی شبکه، می توان از مراحل زیر استفاده کرد:

تست-نفوذ-شبکه

تهدید شناسی

در این مرحله، تیم تست نفوذ سعی می کند به شکلی فرضی حملات مختلفی را که هکران می توانند بر روی شبکه انجام دهند، تحلیل کنند و به دنبال راه حل هایی باشند که بتوانند از این حملات جلوگیری کنند.

تصحیح نقاط ضعف

در این مرحله، پس از شناسایی نقاط ضعف در شبکه و سیستم ها و تهیه گزارش تست نفوذ، تیم امنیتی باید برای تصحیح این نقاط ضعف اقدام کند. این شامل اعمال به روزرسانی ها، تغییرات در تنظیمات سیستم و شبکه و همچنین تدوین یک طرح عملیاتی جهت جلوگیری از نفوذ های آینده است.

آموزش و آگاهی

در این مرحله، تیم امنیتی باید با استفاده از نتایج تست نفوذ، کاربران شبکه و سیستم های متصل به آن را در مورد راهکارهای امنیتی و نحوه جلوگیری از نفوذ هکران آگاه کند. این شامل برگزاری دوره های آموزشی، توزیع مستندات و مطالب آموزشی و آگاهی بخشی به کاربران است.

شناسایی نقاط ضعف

در این مرحله، تیم تست نفوذ به دنبال نقاط ضعف در شبکه و سیستم های متصل به آن می گردد. این شامل شناسایی نقاط ضعف در نرم افزارهای سیستم، سخت افزارهای شبکه و سیستم، محدودیت های دسترسی و سیاست های امنیتی و غیره است.

گزارش گیری

در این مرحله، پس از انجام تست نفوذ، تیم تست نفوذ باید یک گزارش جامع و دقیق درباره نتایج تست نفوذ تهیه کند. این گزارش شامل نقاط ضعفی است که در شبکه و سیستم ها شناسایی شده است، راهکارهایی که برای رفع این نقاط ضعف پیشنهاد شده است، نحوه انجام تست نفوذ و نتایج به دست آمده در آن است.

اطلاعات کسب کنید

در این مرحله، تیم تست نفوذ سعی می کند اطلاعات مربوط به شبکه و سیستم های متصل به آن را جمع آوری کند. این شامل اطلاعات مانند آدرس IP، پورت ها، سرویس های مورد استفاده، فضای نام DNS، نقشه شبکه و توپولوژی آن و غیره است.

تست نفوذ

در این مرحله، تیم تست نفوذ با استفاده از ابزارهای تست نفوذ، هکران حرفه ای و روش های دیگر، سعی می کند نفوذ به شبکه و سیستم های متصل به آن را بررسی کند. هدف از این مرحله، شناسایی نقاط ضعف و بررسی پاسخ سیستم به حملات حرفه ای است.

این را به اشتراک بگذارید