برگه مرخصی

برگه مرخصی

 از منوی سمت راست، برگه مرخصی را انتخاب کنید، کاربران در این قسمت می‌توانند با دسترسی مشخص، مرخصی خود را به کاربر بالاتر خود اعلام کنند و در صورت تأیید مرخصی در جزئیات عملکرد حساب خواهد...