تقویم

تقویم

 از منوی سمت راست، تقویم را انتخاب کنید، کاربران با دسترسی مشخص در تقویم می‌توانند با انتخاب کاربر نگاهی کامل بر عملکرد کاربر در تقویم مشخص داشته باشد. این تقویم بر اساس ماه، هفته، روز برای کاربران قابل مشاهده است. حال این امکان برای کاربر با دسترسی مشخص شده (کارمند)...