ساعت استاندارد

ساعت استاندارد

از منوی سمت راست، ساعت استاندارد را انتخاب کنید. شایان ذکر است تنها کاربر ارشد (مدیرعامل)، سرپرست و کاربر اداری دسترسی به این بخش را دارند. ساعت استاندارد، ساعتی است که کارمندان بر اساس آن، در طول روز باید به همان اندازه فعالیت کنند. جهت تغییر ساعت استاندارد هر روز از...