نرخ گروه

نرخ گروه

از منوی سمت راست، نرخ گروه را انتخاب کنید. نرخ گروه، برای محاسبه حقوق کاربرد دارد. نرخ گروه توسط کاربر ارشد (مدیرعامل) تعیین خواهد شد و کاربر ارشد (مدیرعامل) و کاربر اداری می‌توانند آن را وارد کنند که در نهایت حقوق هر کاربر از ساعات عملکرد ضربدر نرخ گروه کاربر به دست...