نوع خدمت

نوع خدمت

کاربران با دسترسی کاربر ارشد (مدیرعامل) و کاربر اداری امکان اضافه کردن نوع خدمت را دارند، برای اینکار از منوی سمت راست، نوع خدمت را انتخاب کنید. در این قسمت، عنوان خدمت ارائه شده توسط مجموعه خود را وارد کنید، همچنین لازم است یک کد دلخواه برای نوع خدمت خود انتخاب کنید،...