نحوه پیکربندی Gitlab در Vs code

نحوه پیکربندی Gitlab در Vs code

پیکربندی Gitlab در Vs code Git، یکی از رایج‌ترین سیستم‌های کنترلی در جهان است و از طریق آن می‌توان بیش از صد نفر، در موقعیت های مختلف جغرافیایی، روی یک پروژه کار کنند. گیت به عنوان پایه و اساس بسیاری از خدمات مانند GitHub و GitLab عمل می‌کند اما می‌توانید بدون استفاده...